Hydroklortiazid

Här får du reda på hur hydroklortiazid fungerar och på vilket sätt det kan vara till hjälp för att behandla högt blodtryck. Om du saknar denna information kan du riskera att vara omedveten om de biverkningar som hydroklortiazid kan ge och vilka negativa effekter som kan uppstå på din kropp. Genom kunskap kan du känna dig tryggare.

Hydroklortiazid är ett urindrivande medel, ett s.k. diuretikum. Det används tillsammans med enalapril (som är en ACE-hämmare) i vissa läkemedel för att skapa en extra blodtryckssänkande effekt i läkemedel mot förhöjt blodtryck. Vill du veta vilka läkemedel med enalapril som innehåller hydroklortiazid, läs här.

Enalapril tillsammans med hydroklortiazid kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar.

Hur du får sänkt blodtryck med hydroklortiazid

Hydroklortiazid är en tiazid som påverkar njurarna så att de minskar upptaget av natriumsalter. När natriumabsorptionen i njurarna minskar så måste njurarna göra sig av med vätska ur kroppen. Det är för att kunna hålla en oförändrad salt-vätskebalans i kroppen, vilket är livsviktigt för kroppens olika funktioner.

Njurarna gör sig av med vätskan via urinen. När vätskan i kroppen minskar så minskar blodvolymen också, och när blodvolymen minskar så minskar mängden blod i blodkärlen. Då sjunker blodtrycket. På så sätt fungerar hydroklortiazid vätskedrivande och blodtryckssänkande.

Det finns också studier som påvisar att hydroklortiazid även påverkar blodtrycket genom att sänka motståndet i de perifera blodkärlen.

Vid sidan av denna funktion så påverkar hydroklortiazid kroppen att absorbera kalcium, det är alltså ett kalciumsparande diuretikum på så sätt att det hjälper kroppen att göra sig av med överflödig vätska och samtidigt behålla kalcium.

Hydroklortiazid används förutom mot högt blodtryck även för att behandla andra besvär t.ex. ödem, diabetes insipidus, renal tubulär acidos (RTA), benskörhet och för att förebygga njursten.

Det är vanligt att hydroklortiazid används tillsammans med ämnet losartan som är en angiotensin II antagonist, en annan form av läkemedel mot högt blodtryck.

Tio vanliga biverkningar av hydroklortiazid

Genom sin effekt kan hydroklortiazid också ge oönskade effekter på kroppen, s.k. biverkningar. Dessa omfattar bl.a:

  • Onormalt låga halter av kalium i blodet, vilket kan påverka hjärtat så att man får hjärtrytmrubbningar och hjärtflimmer
  • Onormalt låg halt av magnesium i blodet, vilket kan ge bl.a. svaghet, muskelkramper, skakningar, ögondarrning, hjärtrytmrubbningar och förvirring
  • Onormalt höga halter av urinsyra i blodet, vilket kan ge gikt
  • Förhöjda värden av kalcium i blodet, vilket kan ge njursten, värk i ben, magont, EKG-förändringar, depression och ångest
  • Högt blodsocker
  • Huvudvärk
  • Illamående/kräkningar
  • Ljuskänslighet
  • Viktökning
  • Gikt

 

Läs om biverkningar för enalapril här.

För en full lista över alla biverkningar för enalapril med hydroklortiazid (enalapril comp) klicka här.