Listade biverkningar enalapril comp

Här finner du en lista över biverkningar för enalapril comp (enalapril med hydroklortiazid). För att få mer kunskap och trygghet kring enalapril comps effekt på kroppen och biverkningarna så rekommenderas du att först läsa den generella informationen om enalaprils biverkningar.

 Läs först här för information om enalaprils biverkningar.

Lista över biverkningar

Biverkningar delas in efter hur ofta biverkningarna har rapporterats:

  • Mycket vanlig: inträffar hos fler än 1 av 10 patienter
  • Vanlig: inträffar hos fler än 1 av 100 till 1 av 10 patienter
  • Mindre vanlig: inträffar hos fler än 1 av 1 000 till 1 av 100 patienter
  • Sällsynt: inträffar hos fler än 1 av 10 000 till 1 av 1 000 patienter
  • Mycket sällsynt: inträffar hos färre än 1 av 10 000 patienter
  • Okänd frekvens: (kan inte beräknas från tillgänglig data. )

Mycket vanliga biverkningar för enalapril comp

Yrsel, dimsyn, hosta, illamående, kraftlöshet.

Kännetecknande för hostan som kan uppträda är att den är torr och envis samt försvinner vid utsättande av preparatet (rådgör med läkare).

Vanliga biverkningar för enalapril comp

Muskelkramper, huvudvärk, depression, lågt blodtryck (inkluderande blodtrycksfall då man hastigt reser sig upp), svimning, bröstsmärtor, kärlkramp, förändringar av hjärtrytm, snabbpuls, andnöd, diarré, magsmärtor, smakförändringar, hudutslag, allergiska reaktioner (inkluderande svullnad av ansikte, läppar, tunga och/eller svalg med svårigheter att svälja eller andas så kallat angioödem se Att tänka på innan och under tiden du använder enalapril comp), trötthet, höga eller låga nivåer av kalium, höga nivåer av kreatinin ellerurinsyra i blodet, kolesterolökning, triglyceridökning.

Mindre vanliga biverkningar för enalapril comp

Blodbrist, låg nivå av blodsocker, förvirring, sömnstörningar, nervositet, stickningar/domningar, svindel, hjärtklappning, rinnsnuva, halsont, heshet, astma, tarmvred, inflammation i bukspottkörteln, kräkning, matsmältningsbesvär, förstoppning, aptitlöshet, muntorrhet, magsår, väderspänning, svettningar, klåda, nässelfeber, håravfall, ledvärk, försämrad njurfunktion, impotens, minskad sexlust,rodnad, öronringningar (tinnitus), sjukdomskänsla, feber, låga nivåer av magnesium eller natrium i blodet, ökning avurea i blodet, gikt. Hjärtinfarkt eller stroke möjligen till följd av alltför lågt blodtryck hos högriskpatienter (patienter med blodflödesrubbningar i hjärtat och/eller hjärnan).

Sällsynta biverkningar för enalapril comp

Förändring av blodbilden, t ex minskat antal röda och vita blodkroppar (se även Att tänka på innan och under tiden du använder Renitec comp), minskat antal blodplättar. Påverkan på immunförsvar och på lungor, lunginflammation, drömstörningar, kalla händer och fötter, inflammation i tungan och munslemhinnan, nedsatt leverfunktion,inflammation i lever, gulsot, allvarliga hud- och slemhinnereaktioner, njurinflammation, minskad urinproduktion, förstoring av bröstkörtlarna, muskelsvaghet (pares), nästäppa, hög nivå av blodsocker, sömnbesvär.

Mycket sällsynta biverkningar för enalapril comp

Svullnad i tarmslemhinnorna, ökad mängd kalcium i blodet.

Okänd frekvens biverkningar för enalapril comp

Ökad insöndring av ADH (ett hormon som reglerar urinutsöndring) som ofta leder till sänkning av salthalten i blodet och ökad mängd vatten i kroppen som följd (tillstånd med inadekvat insöndring av antidiuretiskt hormon, SIADH).

En grupp av symtom har rapporterats som kan innefatta vissa eller samtliga av följande: feber, inflammation i blodkärl, muskelsmärta, muskelinflammation, ledsmärta. Utslag, ljuskänslighet eller andra hudbesvär kan förekomma.

 Se här för kontraindikationer enalapril comp.

⇒ Läs här för generell information om enalapril biverkningar.