Enalapril kontraindikationer

Om du läser här om enalapril kontraindikationer så får du säkerhet i när du ska undivka att ta läkemedel med enalapril och när du ska vara försiktig med läkemedlet. Om du inte tar del av den här informationen om enalapril kontraindikationer finns det risk för att du kan få allvarliga komplikationer eftersom enalapril kan förvärra en del sjukdomstillstånd eller slå ut effekten av andra läkemedel.

Enalapril är en ACE-hämmare, ett läkemedel som sänker blodtrycket. Läs om hur det fungerar här.

Hur du vet när du inte ska ta läkemedel med enalapril (enalapril kontraindikationer)

Här kan du se i vilka lägen du ska låta bli att ta enalapril:

 • Om du är allergisk mot enalapril eller andra ämnen som läkemedlet innehåller.
 • Om du tidigare har fått en allergisk reaktion av ett läkemedel tillhörande samma grupp som enalapril, en s k ACE hämmare.
 • Om du tidigare har upplevt svullnad av ansikte, läppar, mun, tunga eller svalg vilket orsakade svälj- och/eller andningssvårigheter (angioödem) av okänd orsak eller om det finns ärftligt angioödem.
 • Under de 6 sista månaderna av graviditeten. (Även tidigare under graviditeten är det bra att undvika enalapril)

Hur du vet om du ska vara försiktig med enalapril

Om något av nedanstående gäller för dig ska du berätta det för läkaren innnan du tar enalapril:

 • du har hjärtproblem
 • du lider av någon sjukdom som påverkar blodkärlen i hjärnan
 • du har en blodsjukdom såsom lågt antal eller avsaknad av vita blodkroppar (neutropeni/agranulocytos), lågt antalblodplättar (trombocytopeni) eller minskat antal röda blodkroppar (anemi)
 • du har leverbesvär
 • du har någon njursjukdom (inklusive njurtransplantation). Detta kan leda till förhöjda nivåer av kalium i blodet vilket kan vara allvarligt. Din läkare kan behöva justera din dos av enalapril eller kontrollera kaliumnivåerna i blodet.
 • du genomgår dialys
 • du har varit mycket sjuk (kraftiga kräkningar) eller nyligen haft kraftig diarré
 • du står på saltfattig kost, behandlas med kaliumtillskott, kaliumsparande medel eller kaliuminnehållande saltersättning
 • du är över 70 år
 • du har diabetes. Du bör följa dina blodsockervärden, särskilt under den första månaden av behandlingen. Nivåerna av kalium i blodet kan också öka.
 • du tidigare fått en allergisk reaktion med svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg med svälj- och/eller andningssvårigheter. Du bör vara medveten om att svarta patienter löper ökad risk för dessa typer av reaktioner med ACE hämmare.
 • du har lågt blodtryck (du kan uppleva svaghet eller yrsel, särskilt när man ställer sig upp)
 • du har en kollagen vaskulär sjukdom (lupus erythematosus, reumatoid artrit eller skleroderma), står på en immunosuppressiv behandling, behandlas med allopurinol eller prokainamid, eller en kombination av dessa.
 • du tror att du är (eller kan bli) gravid. Enalapril rekommenderas inte under tidig graviditet och ska inte användas under de 6 sista månaderna av graviditeten eftersom det då kan orsaka fosterskador.
 • du ammar eller tänker börja amma.

Vad du bör veta om du tar andra läkemedel

Enalapril kan påverka eller påverkas av andra läkemedel:

 • Läkemedel som påverkar koagulationen (blodets förmåga att levra sig).
 • Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel mot epilepsi (fenobarbital, fenytoin och karbamazepin) och tuberkulos(rifampicin), liksom med all vaccination och immunisering.
 • Risken för magsår ökar vid samtidig behandling med kortison och en grupp smärtstillande inflammationshämmande och febernedsättande medel, så kallade icke-steroida antiinflammatoriska /antireumatiska medel (NSAID).

Det är därför viktigt att din läkare känner till om du tar eller nyligen har tagit något av dessa läkemedel, även receptfria sådana.

Vad du ska göra vid graviditet och amning

Enalapril ska undvikas av kvinnor som försöker bli gravida eller är gravida, det finns risk att fostret påverkas.

Enalapril passerar över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Om man har mer än ett tillfälligt bruk av läkemedlet bör man dock rådgöra med sin läkare.

Ditt nästa steg för att få mer kunskap

Nu har du fått koll på enalapril kontraindikationer och när du ska vara försiktig med läkemedlet. Nu kan du få mer kunskap och trygghet om hur läkemedlet påverkar kroppen genom att läsa vidare:

 1. Kolla upp hur läkemedlet doseras för olika sjukdomstillstånd
 2. Läs om enalaprils funktion
 3. Få koll på enalapril biverkningar