Funktion

Enalapril Struktur
Enalapril Struktur

När du läser den här sidan om enalaprils funktion, och hur ACE-hämmare fungerar så undviker du osäkerhet kring hur läkemedlet påverkar kroppen, istället får du kunskap om hur enalapril ger sänkt blodtryck och vad som händer när läkemedlet  finns kvar i kroppen.

Enalapril-läkemedel tillhör en grupp läkemedel som kallas ACE-hämmare. ACE-hämmare används för att behandla högt blodtryck och hjärtsvikt.

1983 marknadsfördes Enalapril för första gången i USA.

Exempel på ACE-hämmare förutom Enalapril är Kaptopril, Lisinopril, och Ramipril.

Ett närbesläktat läkemedel är angiotensin II-antagonister som också tas mot högt blodtryck och hjärtsvikt.

Hur du får sänkt blodtryck med enalapril

ACE står för angiotensin converting enzyme, eller angiotensinkonverteringsenzym. ACE är ett enzym som finns i kroppen som främjar nedbrytningen av ämnet angiotensin I till ämnet angiotensin II i kärlväggen i kroppens blodkärl. Angiotensin II påverkar blodkärlen till att dra ihop sig.

När blodkärlen drar ihop sig så ökar motståndet för blodet ute i blodkärlen och då stiger blodtrycket i kroppen. Angiotensin II ökar också trycket i njurarna och främjar att kroppen håller kvar natriumsalter. Natriumsalter binder vätska i kroppen och det ger också en effekt på höjt blodtryck.

ACE-hämmare fungerar så att de hämmar enzymet ACE, vilket betyder att det motverkar att angiotensin I omvandlas till angiotensin II. Då innebär det att blodkärlen slappnar av, motståndet i blodkärlen minskar och blodtrycket sjunker. Samtidigt ökar andelen natriumsalt i urinen.

Eftersom blodtrycket påverkas snabbt med ACE-hämmare får man normalt först en lägre dos och för vissa justeras dosen på sjukhus p.g.a. av risken för snabbt blodtrycksfall.

Hur ACE-hämmare kan ge andra fördelar

Det är effektivt att behandla hjärtsvikt med ACE-hämmare. Har man hjärtsvikt eller har haft hjärtinfarkt får man förlängd överlevnad och minskade symptom när man behandlas med ACE-hämmare.

ACE-hämmare har också visat sig hämma utvecklingen av njurbesvär p.g.a. diabetes.

Vad man ska göra om enalapril påverkar njurfunktionen

Enalapril är en kemisk förening som i kroppen omvandlas till enalaprilat. Koncentrationen av enalaprilat i kroppen når sin topp två till fyra timmar efter att man tagit medicinen. Sedan försvinner ämnet i kroppen i två faser.

Den första fasen är den som sker via filtrering i njurarna (halveringstiden för elimination är två till sex timmar) och den efterföljande långsamma fasen (halveringstiden för elimination 36 timmar) motsvarar den där jämnvikt av läkemedelssubstansen uppnås i vävnaderna.

Den långsamma fasen bidrar inte till att läkemedelsrester byggs upp/ackumuleras i kroppen när man tar läkemedlet dagligen, men kan påverka läkemedleds effekt i kroppen. Det är främst njurfunktionen som påverkas negativt. Då behöver man minska dosen.

Hur du får extra sänkt blodtryck med Enalapril comp

Enalapril finns även med ett annat ämne tillsätt i vissa läkemedel: hydroklortiazid. Enalapril med hydroklortiazid kallas ofta enalapril comp. Hydroklortiazid ger en extra blodtryckssänkande effekt. Läs mer om det här under hydroklortiazid.

Så här får du trygghet genom kunskap

När du har kunskap kan du själv göra aktiva val. För att du ska känna dig trygg med hur enalapril påverkar kroppen och vilka risker som finns så gör såhär:

  1. Läs denna sida en gång till och skriv ned den största insikten.
  2. Enalapril finns även med hydroklortiazid i vissa läkemedel för att få större effekt, läs om hydroklortiazid här.
  3. Läs om enalapril biverkningar och jämför med den information du fått här.