Listade biverkningar enalapril

Här finner du en lista över biverkningar för enalapril. För att få mer kunskap och trygghet kring enalaprils effekt på kroppen och biverkningarna så rekommenderas du att först läsa informationen om enalaprils biverkningar.

 Läs här först för information om enalaprils biverkningar.

Lista över biverkningar

Biverkningar delas in efter hur ofta biverkningarna har rapporterats:

 • Mycket vanlig: inträffar hos fler än 1 av 10 patienter
 • Vanlig: inträffar hos fler än 1 av 100 till 1 av 10 patienter
 • Mindre vanlig: inträffar hos fler än 1 av 1 000 till 1 av 100 patienter
 • Sällsynt: inträffar hos fler än 1 av 10 000 till 1 av 1 000 patienter
 • Mycket sällsynt: inträffar hos färre än 1 av 10 000 patienter
 • Okänd frekvens: (kan inte beräknas från tillgänglig data. )

Mycket vanliga biverkningar för enalapril

 • yrsel, svaghet eller sjukdomskänsla
 • dimsyn
 • hosta

Vanliga biverkningar för enalapril

 • lågt blodtryck, förändringar i hjärtrytmen, hjärtklappning, kärlkramp eller bröstsmärta
 • huvudvärk, svimning (synkope)
 • smakförändringar
 • andnöd
 • diarré eller buksmärta
 • hudutslag
 • trötthet, depression
 • allergiska reaktioner med svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg med svälj- och/eller andningssvårigheter
 • ökad nivå av kalium i blodet, ökade nivåer av kreatinin i blodet (båda påvisas vanligen genom ett blodprov)

Mindre vanliga biverkningar för enalapril

 • plötsligt blodtrycksfall
 • snabb eller ojämn hjärtrytm (hjärtklappning)
 • hjärtinfarkt (möjligen till följd av alltför lågt blodtryck hos vissa högriskpatienter inklusive patienter med blodflödesrubbningar i hjärtat eller hjärnan)
 • anemi (inklusive aplastisk och hemolytisk)
 • stroke (möjligen till följd av alltför lågt blodtryck hos högriskpatienter)
 • förvirring, sömnlöshet eller sömnighet, nervositet
 • stickande eller domnande känsla i huden
 • svindel
 • ringningar i öronen (tinnitus
 •  rinnande näsa, halsont eller heshet
 • astma
 • fördröjd tarmpassage, inflammation i bukspottkörteln
 • illamående (kräkningar), matsmältningsbesvär, förstoppning, anorexi
 • irriterad mage (irritation i magsäcken), muntorrhet, magsår, nedsatt njurfunktion, njursvikt
 • ökad svettning
 • klåda eller nässelutslag
 • håravfall
 • muskelkramper, rodnad, allmän sjukdomskänsla, feber,impotens
 • hög nivå av protein i urinen (mäts i ett test)
 • lågt blodsocker eller låg nivå av natrium i blodet, hög nivå av urea i blodet (alla mäts genom ett blodprov)

Sällsynta biverkningar för enalapril

 • ”Raynauds fenomen” där dina händer och fötter kan bli mycket kalla och vita på grund av lågt blodflöde
 • förändringar i blodvärden såsom lågt antal vita och röda blodkroppar, lågt hemoglobinvärde, lägre antal blodplättar
 • benmärgsdepression
 • autoimmuna sjukdomar
 • konstiga drömmar eller sömnbesvär
 • lunginfiltrat
 • inflammation i näsan
 • lunginflammation
 • inflammation i kinderna, tandkött, tunga, läppar, svalg
 • minskad urinmängd
 • erythema multiforme
 • ”Stevens-Johnson syndrom” en allvarlig hudsjukdom medrodnad och fjällning av huden, blåsor eller sår eller hudavlossning
 • leverproblem såsom nedsatt leverfunktion, inflammation i levern, gulsot (gulfärgning av hud och ögon), högre nivåer av leverenzymer och bilirubin (mäts i ett blodprov)
 • förstoring av bröstkörteln hos män

Mycket sällsynta biverkningar för enalapril

 • svullnad i tarmen (intestinalt angioödem)

⇒ Se här för kontraindikationer enalapril.

⇒ Läs här för information om enalapril biverkningar.