Enalapril comp kontraindikationer

Om du läser här om enalapril comp kontraindikationer så får du säkerhet i när du ska undivka att ta läkemedel med enalapril och när du ska vara försiktig med läkemedlet. Om du inte tar del av den här informationen om enalapril comp kontraindikationer finns det risk för att du kan få allvarliga komplikationer eftersom enalapril comp kan förvärra en del sjukdomstillstånd eller slå ut effekten av andra läkemedel.

Enalapril comp är en ACE-hämmare, ett läkemedel som sänker blodtrycket. Läs om hur det fungerar här. Enalapril comp innehåller två verksamma ämnen, enalapril och hydroklortiazid. Det finns även läkemedel med bara enalapril, se lista över läkemedel.

Hur du vet när du inte ska ta läkemedel med enalapril och hydroklortiazid (enalapril comp kontraindikationer)

Här kan du se i vilka lägen du ska låta bli att ta enalapril comp:

 • om du är allergisk mot något av de ämnen som läkemedlet innehåller, eller närbesläktade medel (andra tiazider och sulfapreparat som kemiskt liknar tiazider)
 • om du har starkt nedsatt lever- eller njurfunktion.
 • om du har gikt.
 • om du tidigare har behandlats med ett annat preparat tillhörande samma grupp av läkemedel som enalapril comp (ACE-hämmare) och då fått en allergisk reaktion i form av svullnad av ansikte, läppar, tunga och/eller svalg med svårighet att svälja eller andas (angioödem).
 • om du har ärftligt angioödem eller angioödem
 • under de 6 sista månaderna av graviditeten. (Även tidigare under graviditeten är det bra att undvika enalapril)

Hur du vet om du ska vara försiktig med enalapril och hydroklortiazid

Om något av nedanstående gäller för dig ska du berätta det för läkaren innnan du tar enalapril comp:

 • eventuella medicinska besvär som du har eller har haft, även allergier
 • du tidigare har haft en allergisk reaktion med svullnad av ansikte, läppar, tunga och/eller svalg med andnings- eller sväljsvårigheter (angioödem)
 • har nedsatt njurfunktion
 • har transplanterad njure
 • genomgår dialysbehandling
 • står på urindrivande behandling (diuretika)
 • nyligen haft kraftiga kräkningar eller diarréer
 • har någon kärlsjukdom
 • har någon leversjukdom
 • har eller har haft annan hjärtsjukdom (t ex vissa fel i hjärtklaffarna, hjärtsvikt)
 • har lupus erytematosus (SLE).
 • står på saltfattig kost
 • behandlas med kaliumsupplement, kaliumsparande medel eller kaliuminnehållande saltersättning
 • är >70 år
 • har diabetes
 • behandlas med läkemedel som försvagar immunförsvaret (immunosuppressivbehandling t.ex. efter organtransplantation).

Om du har diabetes och tar insulin eller diabetesmedel i tablettform, bör du vara noga med att följa dina blodsockervärden. Detta är särskilt viktigt under den första månaden då du tar enalapril comp.

Allvarliga allergiska reaktioner kan uppkomma om enalapril comp används under behandling av överkänslighet mot bi- eller getinggift (hyposensibilisering) eller s k LDL-aferes. Tala därför om för läkaren om du ska genomgå sådan behandling att du använder enalapril comp.

Inför kirurgiska ingrepp och narkos (gäller även hos tandläkaren) bör läkaren/tandläkaren känna till att du behandlas med enalapril comp, eftersom risk finns att blodtrycket kan sjunka plötsligt.

Enalapril comp kan i sällsynta fall påverka de vitablodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.

Vad du bör veta om du tar andra läkemedel

Effekten av behandling med enalapril comp kan påverkas av andra läkemedel. Det är viktigt att din läkare känner till om du använder eller tänker använda andra mediciner (även receptfria), särskilt följande:

 • andra blodtryckssänkande medel
 • vissa blodfettsänkande medel s k resiner (t.ex. kolestyramin, kolestipol)
 • andra urindrivande medel inklusive kaliumsparande medel
 • medel mot kärlkramp
 • medel innehållande kalium (t.ex. saltersättning, kaliumtillskott)
 • medel mot diabetes (insulin och tabletter)
 • kortikosteroider (t ex kortison)
 • vissa medel mot depression (dvs. litium, tricykliska antidepressiva medel)
 • digitalis (hjärtmedicin)
 • medel mot rubbning av hjärtrytmen (t.ex. amiodaron)
 • vissa medel mot smärta och inflammation så kallade NSAID
 • opiodanalgetika (läkemedel mot smärta)
 • guld (för behandling av reumatism)
 • medel mot schizofreni
 • sympatomimetikum (till exempel efedrin som finns i vissa läkemedel mot hosta och adrenalin som finns i vissa läkemedel mot lågt blodtryck, shock, hjärtsvikt, astmaeller allergi)
 • cytostatika (medel mot cancer)

Alkohol kan förstärka den blodtryckssänkande effekten avACE-hämmare.

Vad du ska göra vid graviditet och amning

Enalapril comp ska undvikas av kvinnor som försöker bli gravida eller är gravida, det finns risk att fostret påverkas. Blir du graivd eller tror att du blir gravid under behandling med enalapril comp så kan du byta till annat läkemedel.

Det är möjligt att ett barn som ammas kan påverkas. Använd därför inte enalapril comp under amning annat än på bestämd ordination från läkare. Ammande mödrar bör vara observanta på att mjölkmängden kan minska.

Ditt nästa steg för att få mer kunskap

Nu har du fått koll på enalapril comp kontraindikationer och när du ska vara försiktig med läkemedlet. Nu kan du få mer kunskap och trygghet om hur läkemedlet påverkar kroppen genom att läsa vidare:

 1. Kolla upp hur läkemedlet doseras
 2. Läs om enalaprils funktion och om hydroklortiazid
 3. Få koll på enalapril biverkningar